Commart Archive

  • มาแล้วสินะ Commart Summer Sale 2014 มหกรรมสินค้า IT ที่ยิ่งใหญ่ GT ได้ไปเดินเที่ยวชมในงานมาแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากก็มาลองดูกันนะครับว่าบรรยากาศภายในงานเป็นอย่างไรกันบ้าง บรรยากาศภายในงาน การจัดงานก็จะค่อนข้างเหมือนเดิมเมื่อครั้งที่ผ่านๆมา แต่ผมว่าครั้งนี้ดูจะน้อยๆยังไงก็ไม่รู้ ดูแต่ละ booth โล่งๆไม่ค่อยจะมีอะไรมากระตุ้นกิเลสผมสักเท่าไหร่ ก็จะประกอบไปด้วยห้างร้านที่เป็นรายใหญ่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น IT City, […]

    GT-Event บรรยากาศงาน Commart Summer Sale 2014

    มาแล้วสินะ Commart Summer Sale 2014 มหกรรมสินค้า IT ที่ยิ่งใหญ่ GT ได้ไปเดินเที่ยวชมในงานมาแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากก็มาลองดูกันนะครับว่าบรรยากาศภายในงานเป็นอย่างไรกันบ้าง บรรยากาศภายในงาน การจัดงานก็จะค่อนข้างเหมือนเดิมเมื่อครั้งที่ผ่านๆมา แต่ผมว่าครั้งนี้ดูจะน้อยๆยังไงก็ไม่รู้ ดูแต่ละ booth โล่งๆไม่ค่อยจะมีอะไรมากระตุ้นกิเลสผมสักเท่าไหร่ ก็จะประกอบไปด้วยห้างร้านที่เป็นรายใหญ่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น IT City, […]

    Continue Reading...

Return to Top ▲Return to Top ▲